ls

2021-04-03 创建
2021-04-03 更新
4分钟阅读时长

功能概述

ls用于展示当前目录的文件详情。

使用示例

 • 示例一:显示文件详情
kevinwu@debian:~/go/src/github.com/go-delve/delve$ ls -l
总用量 100
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1052 1月 22 12:51 appveyor.yml
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 assets
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 28773 1月 22 12:51 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 cmd
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2440 1月 22 12:51 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x 7 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 Documentation
drwxr-xr-x 13 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 _fixtures
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  863 1月 22 12:51 go.mod
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 7389 1月 22 12:51 go.sum
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  420 1月 22 12:51 ISSUE_TEMPLATE.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1079 1月 22 12:51 LICENSE
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  565 1月 22 12:51 Makefile
drwxr-xr-x 12 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 pkg
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2152 1月 22 12:51 README.md
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 _scripts
drwxr-xr-x 9 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 service
drwxr-xr-x 6 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 vendor

界面说明:

 1. 最左边1位字符表示文件属性。其中-表示普通文件,d表示目录,l表示软链接等等。
 2. 紧接着3组rwx表示文件权限。其中r表示读权限,w表示写权限,x表示执行权限。3组不同的rwx分别对应着文件所属用户的权限,文件所属用户组的权限,其它用户的权限。
 3. 紧接着1个数字表示文件硬连接数或者目录子目录数。对于普通文件记录硬连接数,对于目录来说记录子目录数(要包括.和..两个特殊目录)。
 4. 接下来1个用户表示文件所属用户
 5. 接下来1个用户组表示文件所属用户组
 6. 接下来1个数字表示文件大小。单位是字节(Byte)。
 7. 接下来1个时间表示文件最新修改时间
 8. 最后是1个字符串表示文件名
 • 示例二:显示非列表形式的文件概览
kevinwu@debian:~/go/src/github.com/go-delve/delve$ ls
appveyor.yml CHANGELOG.md CONTRIBUTING.md _fixtures go.sum       LICENSE  pkg    _scripts vendor
assets    cmd      Documentation  go.mod   ISSUE_TEMPLATE.md Makefile README.md service
 • 示例三:显示包含隐藏文件的文件详情
kevinwu@debian:~/go/src/github.com/go-delve/delve$ ls -al
总用量 140
drwxr-xr-x 13 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 .
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 ..
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1052 1月 22 12:51 appveyor.yml
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 assets
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 28773 1月 22 12:51 CHANGELOG.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  173 1月 22 12:51 .cirrus.yml
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 cmd
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2440 1月 22 12:51 CONTRIBUTING.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  239 1月 22 12:51 .deepsource.toml
drwxr-xr-x 7 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 Documentation
drwxr-xr-x 13 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 _fixtures
drwxr-xr-x 8 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 .git
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  29 1月 22 12:51 .gitattributes
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 .github
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  105 1月 22 12:51 .gitignore
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  863 4月  3 21:07 go.mod
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 7389 1月 22 12:51 go.sum
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  420 1月 22 12:51 ISSUE_TEMPLATE.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1079 1月 22 12:51 LICENSE
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  565 1月 22 12:51 Makefile
drwxr-xr-x 12 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 pkg
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2152 1月 22 12:51 README.md
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 _scripts
drwxr-xr-x 9 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 service
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 .teamcity
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1405 1月 22 12:51 .travis.yml
drwxr-xr-x 6 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 vendor
 • 示例四:递归显示列表形式的文件详情
kevinwu@debian:~/go/src/github.com/go-delve/delve$ ls -lR service/
service/:
总用量 56
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 api
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 8757 1月 22 12:51 client.go
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1219 1月 22 12:51 config.go
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 dap
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 debugger
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1707 1月 22 12:51 listenerpipe.go
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 rpc1
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 rpc2
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 161 1月 22 12:51 rpccallback.go
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 rpccommon
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 138 1月 22 12:51 server.go
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 test

service/api:
总用量 48
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 10223 1月 22 12:51 conversions.go
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 10737 1月 22 12:51 prettyprint.go
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1728 1月 22 12:51 prettyprint_test.go
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 19189 1月 22 12:51 types.go

service/dap:
总用量 172
...
 • 示例五:显示列表形式的文件详情,排除某些特定文件
kevinwu@debian:~/go/src/github.com/go-delve/delve$ ls -al -I appveyor.yml
总用量 136
drwxr-xr-x 13 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 .
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 ..
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 assets
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 28773 1月 22 12:51 CHANGELOG.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  173 1月 22 12:51 .cirrus.yml
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 cmd
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2440 1月 22 12:51 CONTRIBUTING.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  239 1月 22 12:51 .deepsource.toml
drwxr-xr-x 7 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 Documentation
drwxr-xr-x 13 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 _fixtures
drwxr-xr-x 8 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 .git
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  29 1月 22 12:51 .gitattributes
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 .github
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  105 1月 22 12:51 .gitignore
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  863 4月  3 21:07 go.mod
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 7389 1月 22 12:51 go.sum
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  420 1月 22 12:51 ISSUE_TEMPLATE.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1079 1月 22 12:51 LICENSE
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  565 1月 22 12:51 Makefile
drwxr-xr-x 12 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 pkg
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2152 1月 22 12:51 README.md
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 _scripts
drwxr-xr-x 9 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 service
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 .teamcity
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1405 1月 22 12:51 .travis.yml
drwxr-xr-x 6 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 vendor
 • 示例六:按修改时间排序,显示列表形式的文件详情
kevinwu@debian:~/go/src/github.com/go-delve/delve$ ls -lt
总用量 100
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  863 4月  3 21:07 go.mod
drwxr-xr-x 6 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 vendor
drwxr-xr-x 9 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 service
drwxr-xr-x 12 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 pkg
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 cmd
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 7389 1月 22 12:51 go.sum
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1052 1月 22 12:51 appveyor.yml
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 assets
drwxr-xr-x 13 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 _fixtures
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 _scripts
drwxr-xr-x 7 kevinwu kevinwu 4096 1月 22 12:51 Documentation
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  420 1月 22 12:51 ISSUE_TEMPLATE.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1079 1月 22 12:51 LICENSE
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu  565 1月 22 12:51 Makefile
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2152 1月 22 12:51 README.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 28773 1月 22 12:51 CHANGELOG.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2440 1月 22 12:51 CONTRIBUTING.md
 • 示例七:显示列表形式的文件详情,其中文件大小阅读友好的形式
kevinwu@debian:~/go/src/github.com/go-delve/delve$ ls -lh
总用量 100K
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1.1K 1月 22 12:51 appveyor.yml
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4.0K 1月 22 12:51 assets
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 29K 1月 22 12:51 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x 3 kevinwu kevinwu 4.0K 1月 22 12:51 cmd
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2.4K 1月 22 12:51 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x 7 kevinwu kevinwu 4.0K 1月 22 12:51 Documentation
drwxr-xr-x 13 kevinwu kevinwu 4.0K 1月 22 12:51 _fixtures
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 863 4月  3 21:07 go.mod
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 7.3K 1月 22 12:51 go.sum
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 420 1月 22 12:51 ISSUE_TEMPLATE.md
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 1.1K 1月 22 12:51 LICENSE
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 565 1月 22 12:51 Makefile
drwxr-xr-x 12 kevinwu kevinwu 4.0K 1月 22 12:51 pkg
-rw-r--r-- 1 kevinwu kevinwu 2.2K 1月 22 12:51 README.md
drwxr-xr-x 2 kevinwu kevinwu 4.0K 1月 22 12:51 _scripts
drwxr-xr-x 9 kevinwu kevinwu 4.0K 1月 22 12:51 service
drwxr-xr-x 6 kevinwu kevinwu 4.0K 1月 22 12:51 vendor
Avatar
吴国华 Go语言/微服务/后端/云原生
下一页 date